Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting HUB Enschede

Ons website-adres is: http://hubtwente.nl.

Stichting HUB Enschede gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Hoe komt HUB Twente aan uw persoonsgegevens?
Wanneer u zich als lid of bruiklener van Stichting HUB Enschede, (hierna: HUB Twente) Twente) aanmeldt, vraagt deze om uw persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van uw belangstelling.Als u zich aanmeldt om 3 dagdelen op proef te komen werken bij de coördinator of een host van HUB Twente wordt u gevraagd onderstaande gegevens te verstrekken:

 • Voor – en achternaam
 • KvK nummer
 • Bedrijfsnaam;
 • Uw beroep of vakgebied
 • Staatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • (Mobiele)telefoonnummer
 • Emailadres
 • Als u zich als lid aanmeldt bij de coördinator of een host van HUB Twente wordt u gevraagd onderstaande gegevens te verstrekken:
 • Voor – en achternaam
 • KvK nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Uw beroep of vakgebied
 • Staatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Factuuradres
 • (Mobiele)telefoonnummer
 • Emailadres
 • Foto voor op de website
 • Als u een ruimte in bruikleen wilt dan verstrekt u de volgende gegevens:
 • Voor – en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Staatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Factuuradres
 • (Mobiele)telefoonnummer
 • Emailadres
 • Wanneer u uw belangstelling om op proef te komen werken, voor een lidmaatschap of om een ruimte te gebruiken, kenbaar maakt via de website hubtwente.nl verstrekt u de volgende gegevens:
 • Voor – en achternaam
 • Emailadres

In deze situaties slaat de website van HUB Twente het IP adres van de computer op waarmee u contact maakt.
Door uw persoonsgegevens aan HUB Twente te verstrekken geeft u toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Waarvoor gebruikt HUB Twente uw persoonsgegevens?

Werken op Proef

Er kan bij HUB Twente 3 dagdelen op proef gewerkt worden. De persoonsgegevens die u daarvoor verstrekt neemt HUB Twente op in haar ledenadministratie. Dat doet zij om uw belangen betreffende het op proef werken te ondersteunen.

Leden

HUB Twente neemt uw persoonsgegevens op in haar ledenadministratie en financiële administratie. Dit doet zij om uw belangen als lid van HUB Twente te ondersteunen en contacten met andere leden te bevorderen.

HUB Twente is een lowbudget werk- en ontmoetingsplek voor zelfstandig ondernemers zonder personeel, voor kleine stichtingen en andere professionals. Om die reden vraagt zij uw NAW gegevens, uw KvK nummer, uw bedrijfsnaam, beroep of vakgebied, (mobiele) telefoonnummer en de URL van uw website.

Als lid van HUB Twente draagt u bij aan de financiering van de locatie, activiteiten en de bestrijding van de kosten. Daarvoor stuurt HUB Twente maandelijks een factuur.
Voor de facturatie vraagt zij uw NAW gegevens, (mobiele) telefoonnummer, bedrijfsnaam, factuuradres en uw emailadres.

HUB Twente stuurt per email nieuws en informatie aan haar leden. Daarvoor heeft zij uw voor- en achternaam en emailadres nodig.

Bruikleners

HUB Twente is een lowbudget werk- en ontmoetingsplek voor zelfstandig ondernemers zonder personeel, voor kleine stichtingen en andere professionals, die ook zonder lidmaatschap een ruimte van HUB Twente kunnen gebruiken. Om die reden vraagt HUB Twente uw NAW gegevens, uw KvK nummer, uw bedrijfsnaam, beroep of vakgebied, (mobiele) telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres. Als ‘bruiklener’ draagt u bij aan de financiering van de locatie, activiteiten en de bestrijding van de kosten. Daarvoor stuurt HUB Twente u een factuur.

Hoelang bewaart HUB Twente uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens als ‘proefwerker, lid of voormalig lid en bruiklener bewaart HUB Twente zolang als nodig is voor de realisatie van haar doelstellingen: voorzien in een lowbudget- en ontmoetingsplek voor zelfstandig ondernemers zonder personeel, voor kleine stichtingen en andere professionals.

De financiële gegevens en gegevens die nodig zijn voor het opstellen en verzenden van een factuur bewaart HUB Twente zolang als nodig is voor de interne financiële controle, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele wettelijke verplichtingen.

Wat zijn uw rechten?
U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die HUB Twente van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met het bestuur van HUB Twente. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. HUB Twente zal meewerken aan de verwijdering van uw persoonsgegevens indien wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
HUB Twente verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een wettelijke verplichting of levering van een dienst aan u.

Aanpassen privacyverklaring
HUB Twente behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. HUB Twente zal de wijziging dan publiceren op haar website: www.hubtwente.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door HUB Twente te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met het bestuur van HUB Twente: Stichting HUB Twente p/a Boulevard 1945 3, 7511 AA, Enschede of via e-mail: info@hubtwente.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.